bg-blob bg-blob bg-blob bg-blob

Klik hier op de aanvullende voorwaarden te downloaden.

Aanvullende Algemene voorwaarden
Homie B.V. (v5.7, Maart 2022)

Order_Date

Op alle diensten van Homie zijn de Algemene Voorwaarden conform het Thuiswinkel Waarborg Certificaat van kracht. Deze overeenkomst bevat aanvullende voorwaarden, verplichtingen en afspraken.

1. Partijen

Dienstverlener: Homie B.V., ook handelend onder Homie Pay-Per-Use (hierna “Homie” genoemd), een in Nederland geregistreerd bedrijf met KvK registratienummer 66592429, gevestigd aan de Wagenmakersweg 3, 3449 HV Woerden, Nederland.

Contactgegevens:

phone: 015 – 7601615

email: info@homiegroup.com

Gebruiker: Sell_to_Customer_Name (hierna “Gebruiker” genoemd), wonende Sell_to_Address], Sell_to_Post_Code, Sell_to_City, Nederland. Extra_information

Contactgegevens:

telefoon: [phone]

e-mail: E_Mail

2. Aangeboden dienst

Homie stelt Gebruiker een goed functionerend apparaat ter beschikking. Eventuele reparaties en vervangingen zijn inbegrepen. Het apparaat is en blijft eigendom van Homie gedurende en na de looptijd van het abonnement. In het geval van een pay-per-use abonnement wordt het gebruik via een tracker geregistreerd. De Gebruiker ontvangt dan voor elk afzonderlijk gebruik een rekening, waarbij de prijs per was/droogbeurt verschilt, afhankelijk van het gekozen abonnement en wasprogramma.

De door Homie aangeboden diensten blijven in ontwikkeling. Hierdoor is het niet uitgesloten dat zich van tijd tot tijd (kleine) problemen met het wassen, het registreren van de wasbeurten (indien van toepassing) en/of betalingen voorkomen. Gebruiker en Homie zijn zich hiervan bewust en zullen elkaar zo goed mogelijk helpen om, mochten bovenstaande problemen zich voordoen, deze zo snel mogelijk te verhelpen.

3. Homie’s verplichtingen

3.1 Ter beschikking stellen van een goed functionerend apparaat bij de Gebruiker en te allen tijde het gebruik registreren (in het geval van een pay-per-use abonnement) om goed gedocumenteerde facturering mogelijk te maken.
3.2 Homie streeft ernaar om de bestelde producten binnen een levertermijn van drie werkdagen te leveren bij de Gebruiker.
3.3 Indien van toepassing, zorgt Homie bij aflevering van het apparaat kosteloos voor een verantwoorde verwijdering van een oud apparaat, dat losgekoppeld en klaar moet staan voor transport op het moment van ophalen.
3.4 Homie zal zorgen voor reparatie of vervanging in geval van een defect aan het Homie-apparaat van de Gebruiker. Homie doet dit geheel kosteloos, tenzij de schade is veroorzaakt door onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de machine door de Gebruiker. Zodra de storing door de Gebruiker is gemeld via e-mail of telefoon, zal Homie de Gebruiker zo snel mogelijk informeren over de geplande corrigerende maatregelen (reparatie of vervanging).
3.5 Homie verzorgt reguliere aansluiting. Er vanuit gaande dat de vereiste aansluitmogelijkheden aanwezig zijn (zoals afvoer/aanvoer/elektriciteit). Homie is niet verantwoordelijk voor waterschade en nevenschade.

4. Verplichtingen van de Gebruiker

4.1 Tijdens de bestelprocedure de juiste informatie verstrekken over de toegankelijkheid van het adres en de plaats waar de het apparaat zal worden geïnstalleerd en over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van stroom, water, afvoer en draadloos internet (indien van toepassing). Onverwachte extra kosten als gevolg van afwijkende omstandigheden ter plekke mogen door Homie in rekening worden gebracht. Dit zal ter plaatse worden besproken en indien mogelijk besloten.
4.2 Tijdens de leverdatum en het gecommuniceerde tijdslot aanwezig te zijn, jezelf te kunnen legitimeren, te tekenen voor ontvangst en ervoor te zorgen dat de locatie waar het apparaat moet worden geïnstalleerd goed toegankelijk is voor de bezorgers. De ruimte moet daarnaast hygiënisch en veilig te betreden zijn. Indien dit niet het geval is mag Homie de levering weigeren en het contract per direct ontbinden. In dit geval houden we de borg in.
4.3 Zorgvuldig met het apparaat om te gaan en het apparaat alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Homie rekent een borg en stelt voorwaarden aan het terugstorten van de borg aan de Gebruiker na beëindiging van de overeenkomst. Het apparaat dient bij inontvangstneming schoon en onbeschadigd te zijn en naar behoren te functioneren in aanwezigheid van alle originele onderdelen.
4.4 Gebruiker mag derden toestaan gebruik te maken van het apparaat, zolang dit buren en/of vrienden betreft. De Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor dit derden gebruik. Commercieel gebruik van het apparaat is niet toegestaan.
4.5 Ervoor zorgen dat het apparaat verbonden is met draadloos internet (in het geval van een pay-per-use abonnement) zodat het gebruik van de machine kan worden geregistreerd en indien nodig zelf de verbinding te herstellen. Het apparaat kan wasjes slechts gedurende een bepaalde periode offline opslaan, waarna het apparaat automatisch vergrendeld. Zodra het apparaat weer online is wordt de blokkade automatisch opgeheven.
4.6 Homie uiterlijk binnen een week op de hoogte brengen van eventuele storingen met het apparaat of van de WiFi-verbinding.
4.7 Geen aanpassingen of reparaties aan een apparaat uit te voeren, of te laten uitvoeren.
4.8 Homie minimaal één maand van tevoren op de hoogte te brengen in geval van verhuizing. Homie heeft een gratis verhuisservice. De gratis service wordt maximaal één keer per twee jaar aangeboden. Indien de Gebruiker zelf het apparaat verplaatst zijn het risico en mogelijke kosten voor de Gebruiker. Tevens zal de Gebruiker transportbouten moeten gebruiken.
4.9 Homie op eerste verzoek onverwijld toegang tot het apparaat te verlenen, zodat Homie de toestand daarvan kan inspecteren en mogelijke problemen kan verhelpen.
4.10 In geval van diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en daarna onmiddellijk Homie een kopie van het proces-verbaal te verstrekken. De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor de vervangingskosten van het apparaat inclusief de aanschafkosten van het apparaat.
4.11 Het apparaat te beschermen tegen van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld water- of brandschade). De Gebruiker is aansprakelijk voor de kosten die Homie moet maken om het apparaat te repareren of vervangen inclusief de aanschafkosten van het apparaat, in het geval van zulke schade tijdens het gebruik.
4.12 Het apparaat niet te verkopen, vervreemden, verhuren of verpanden zonder schriftelijke toestemming van Homie, of op andere wijze te handelen in strijd met de belangen van Homie.
4.13 Homie kan het apparaat eigendom en alle rechten en verplichtingen onder de overeenkomst altijd overdragen aan derden.
4.14 Homie toestaan om de verzamelde Gebruikersgegevens na anonimiseren te gebruiken voor modellering en onderzoeksdoeleinden, ook in samenwerking met Homie’s zakelijke partners.

5. Tarieven en overige kosten

5.1 Homie verzorgt gratis bezorging en aansluiting, eventuele reparaties en indien noodzakelijk, vervanging van het apparaat. Homie rekent eenmalig een borg. De borg krijgt de Gebruiker terug na beëindiging van het contract wanneer Homie het apparaat in goede staat in ontvangst heeft genomen. Voor een omschrijving van de voorwaarden voor het terugkrijgen van de borg zie 4.3.
5.2 Het (minimum) maandbedrag wordt vermeld in het bestelproces op de website, in de bevestigingsmail en in de gebruikersaccount op de website. Alle op de website en in de overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief btw.
5.3 De maandbedragen zijn als volgt opgebouwd:

– Voor pay-per-use abonnementen rekenen we een minimum maandbedrag. De Gebruiker betaalt voor iedere was- of droogbeurt en dit wordt afgeschreven van het maandtegoed.

– Voor de overige huishoudelijke apparaten en producten wordt een vast maandbedrag gerekend.

5.4 Wanneer het door Homie en/of de Gebruiker nodig wordt geacht om langs te komen om een wasmachine of droger te (her)verbinden met internet, mag Homie €25,- per servicebezoek in rekening brengen.
5.5 Indien de Gebruiker niet thuis is op het afgesproken tijdstip van een levering, servicebezoek of ophaalbezoek zal Homie de Gebruiker € 75,00 kosten in rekening brengen in rekening brengen voor het maken van onnodige logistieke kosten.

6. Facturatie en betaling

6.1 De Gebruiker is het (minimum) maandbedrag en de borg verschuldigd vanaf het moment dat de Gebruiker de overeenkomst heeft afgesloten. De eerste automatische afschrijving van het (minimum) maandbedrag vindt plaats op de installatiedatum. De Gebruiker betaalt maandelijks op deze dag het (minimum) maandbedrag vooruit, voorafgaand aan de toepasselijke maand, inclusief een eventueel overschot van de voorafgaande maand.
6.2 De overeenkomst wordt ontbonden op het moment dat Homie het apparaat terug heeft ontvangen. Vanaf dit moment stoppen de opvolgende automatische incasso’s.
6.3 Betaling geschiedt per automatische incasso, uitgevoerd door de door Homie B.V. aangewezen derde KUARIO B.V. Gebruiker is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn bankrekening. Deze automatische incasso wordt geautoriseerd middels de eerste (borg)transactie tijdens het bestelproces op de website. Indien Gebruiker niet akkoord is met de maandelijkse afschrijving kan Gebruiker deze laten storneren door tijdig contact op nemen met zijn bank. Indien een automatische afschrijving niet lukt c.q. afgewezen wordt door handelen of nalaten van Gebruiker (bijvoorbeeld indien er onvoldoende gelden op de bankrekening van Gebruiker staan om de afschrijving te effectueren), dan kan Homie aan de Gebruiker de kosten van de niet-gelukte afschrijving in rekening brengen (m.b.t. kosten van de afhandelaar van de afschrijvingen).
6.4 De borg wordt door Homie geïncasseerd via KUARIO B.V.. Dit gebeurt onmiddellijk tijdens het plaatsen van een online bestelling, vóór de levering van het Apparaat.
6.5  Indien betaling van het (minimum) maandbedrag en/of de borg niet kan plaatsvinden via automatische incasso is de Gebruiker van rechtswege in verzuim en schiet de Gebruiker tekort in de verplichtingen naar Homie. Homie zal de Gebruiker dan verzoeken om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien binnen 14 dagen na het in artikel 6.1 genoemde betalingsverzoek het maandbedrag inclusief eventuele bijkomende kosten, niet door de Gebruiker zijn voldaan, kan Homie de vordering uit handen geven. In dat geval dient de Gebruiker tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. Bij de buitengerechtelijke incassokosten houdt Homie zich aan de volgende richtlijnen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
6.6 Na beëindiging van het contract door Homie worden alle nog openstaande betalingen samen met mogelijk bijkomende kosten tussen de partijen verrekend in een eindafrekening.
6.7 Bij niet-tijdige betaling of langdurige offline status van het apparaat is Homie gerechtigd om het apparaat op afstand uit te zetten of te blokkeren, en om verplaatsing, onderhoud en reparatie op te schorten.
6.8 In het geval de Gebruiker tekort schiet in de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, dan is Gebruiker in verzuim en is Homie gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen en het apparaat terug te vorderen. Indien Homie een bezoek bij de Gebruiker nodig acht mag Homie de Gebruiker €50,- kosten in rekening brengen voor het maken van logistieke kosten.

7. Abonnementsperiode en annulering

7.1 Homie kan de kredietwaardigheid van de Gebruiker toetsen en op basis daarvan extra voorwaarden stellen of weigeren om met de Gebruiker een overeenkomst af te sluiten, indien de Gebruiker:

A.een negatieve kredietwaardigheid heeft;
B.op één van de Waddeneilanden woont;
C.jonger is dan 18 jaar;
D.geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
E.geen eigen wifi-internetverbinding heeft (indien nodig)
F. Nog openstaande rekeningen heeft bij Homie B.V.
G. Niet (langer) voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst;
H. Geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat tenzij de bewindvoerder schriftelijk akkoord gaat.

7.2 Deze overeenkomst treedt in werking zodra de Gebruiker via de website van Homie een bestelling heeft geplaatst en Homie deze bestelling heeft aanvaard.
7.3. De Gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met Homie te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen. De Gebruiker dient contact op te nemen met Homie of gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping
(zie pagina 10). Gebruiker wordt alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. Nadat Homie het apparaat heeft geïnstalleerd, mag Homie de eventuele gemaakte kosten voor het installeren van het product bij Gebruiker in rekening brengen. Wanneer de Gebruiker binnen de herroepingstermijn gebruik heeft gemaakt van een pay-per-use abonnement, mogen deze pay-per-use kosten voor het gebruik van de dienstverlening ook in rekening worden gebracht. Wanneer er meer met het product is gedaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen, dan mag Homie kosten in rekening brengen. Er is geen terugbetaling van toepassing gezien dat Homie het product gratis heeft afgeleverd. Voor de terugzending dient de Gebruiker op eigen kosten het product zelf terug te brengen of -sturen. Standaardprocedure is dat Homie het product ophaalt, waarbij er €75,- retourtransportkosten in rekening worden gebracht bij de Gebruiker.
7.4 De Gebruiker stemt ermee in dat Homie het Apparaat op elk moment door een soortgelijk product mag vervangen.
7.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde duur die Homie en Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst zijn overeengekomen, conform de voorwaarden van het betreffende Abonnement. De Overeenkomst eindigt op het moment dat het Apparaat door Homie is ontvangen.

 6+ maanden abonnement

Deze abonnementsvorm heeft een minimale looptijd van 6 maanden. Na afloop van de minimale looptijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is dan een maand.

Bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd zal Homie de minimale maandelijkse maandbedragen over de resterende looptijd van het abonnement in rekening brengen bij de Gebruiker. Aan een annulering binnen 12 maanden zijn ophaalkosten verbonden:

Grote huishoudelijke apparaten: Homie brengt €75,- aan ophaalkosten in rekening wanneer de Gebruiker binnen 12 maanden na levering een groot huishoudelijk apparaat laat ophalen.

Kleine huishoudelijke apparaten: Voor klein huishoudelijke apparatuur (stofzuigers, combimagnetron) rekenen we €35,- retourkosten bij opzegging binnen 12 maanden.

3+ jaar abonnement

Deze abonnementsvorm heeft een minimale looptijd van 3 jaar. Na afloop van deze minimale looptijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn is dan een maand. Bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd zal Homie de minimale maandbedragen over de resterende looptijd van de overeenkomst in rekening brengen bij de Gebruiker.

7.6 Na de minimale looptijd kan iedere partij de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
7.7 Opzeggen door de Gebruiker geschiedt schriftelijk via het contactformulier op de website.
7.8 Het overdragen van het Homie apparaat aan een andere Gebruiker is mogelijk wanneer het apparaat op dezelfde locatie blijft staan. Stel Homie (tijdig) op de hoogte per mail. De nieuwe Gebruiker kan het apparaat overnemen, niet het abonnement. Nieuwe Gebruiker dient een bestelling te plaatsen op de website. Het abonnement van de voormalige Gebruiker wordt dan kosteloos stopgezet. Bij het overdragen van het apparaat vervallen de eventuele ophaalkosten.
7.9 Alle voorwaarden en prijzen in deze overeenkomst zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 12 maanden na installatie van het apparaat. Prijzen kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de consumentenprijzenindex en worden 1 maand na kennisgeving van kracht. Ook elke overige (prijs) wijziging wordt van kracht 1 maand na aankondiging. Als de Gebruiker de herziene voorwaarden niet accepteert, wordt het contract automatisch beëindigd.
7.10 Indien de Gebruiker binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst het apparaat niet of onvolledig heeft teruggeven aan Homie, zal Homie de Gebruiker de vervangingswaarde van het apparaat en de eventueel extra gemaakte kosten in rekening brengen. Homie stelt deze waarde eenzijdig vast.
7.11  In het geval de Gebruiker over een apparaat en een Homie Living product beschikt, dienen beiden altijd tegelijkertijd geannuleerd en geretourneerd te worden. In het geval van een machine overdracht op een nieuwe bewoner dient deze nieuwe Gebruiker alle gehuurde producten over te nemen of dient de huidige Gebruiker het living product zelf te retourneren naar Homie B.V.
7.12 Homie heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder verplichting om kosten of schade van de Gebruiker te vergoeden, indien:

a. de Gebruiker insolvent is of dreigt te worden;
b. surséance van betaling wordt verleend dan wel het faillissement van de Gebruiker dreigt te worden aangevraagd;
c. Beslag wordt gelegd of dreigt bij de Gebruiker op de locatie waar het apparaat zich bevindt;
d. een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling voor de Gebruiker is ingediend;
e. er sprake is van wanbetaling door de Gebruiker;
f. de Gebruiker komt te overlijden;
g. de Gebruiker niet meer op zijn opgegeven woonadres verblijft;
h. de Gebruiker onder curatele is of zal worden gesteld;
i. de Gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt waardoor Homie niet (onder dezelfde voorwaarden) de Overeenkomst zou zijn aangegaan;
j. de Gebruiker het product niet meer in het bezit heeft. De Gebruiker stelt Homie binnen 24 uur op de hoogte indien zich één van de hiervoor genoemde situaties zich voordoet en informeert de curator, bewindvoerder of deurwaarder meteen van het feit dat het apparaat eigendom is van Homie.

7.13 Na verloop van de herroepingstermijn van 14 dagen zoals bedoeld in artikel 7.3 heeft Homie bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:

a. de Maandbedragen over de resterende looptijd van de Overeenkomst;
b. de vervangingswaarde van het apparaat indien het apparaat niet of onvolledig binnen 14 dagen na beëindiging aan Homie wordt teruggegeven. Homie stelt deze waarde eenzijdig vast.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier invullen en opsturen/mailen wanneer u uw overeenkomst met Homie B.V. wilt herroepen)

Aan: Homie B.V.

Postadres: Wagenmakersweg 3, 3449 HV Woerden

Mailadres: info@homiegroup.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep:

• Product: wasmachine / droger / vaatwasser / koelkast / anders

namelijk……………………………………………………..*

• Besteld op [dag – maand – jaar]: ……………………………………………………..*

• Naam consument: …………………………………………………………………………….*

• Adres consument: …………………………………………………………………………….*

• Emailadres consument: …………………………………………………………………………….*

• Handtekening (uitsluitend wanneer dit formulier per post wordt ingediend; indien per mail geen handtekening noodzakelijk):

…………………………………………………………………………….*

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Heb je advies nodig?

Heb je advies nodig?